Modellenregister

Het Meubel & Modellen Register is een service-activiteit van Vakbladen.com ten behoeve van de lezers van haar woonvakbladen.

 

Waarom uw modellen registreren?

De Auteurswet kan uw auteursrecht op door u ontwikkelde modellen beschermen. Een depot of officiële registratie is daarvoor niet nodig. Het recht komt toe aan de maker.

Artikel 4, lid 1: Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt.

De wet is duidelijk: de maker is degene die als maker bekend wordt gemaakt, behalve als het tegendeel wordt bewezen. Dit laatste levert soms vragen op indien plagiaat optreedt. De plagieerder kan stellen dat hij degene was die het model heeft ontworpen. Soms is het lastig te bewijzen dat dat niet het geval is. Registreren van uw model kan dus nuttig zijn indien uw auteurschap wordt aangevochten.

 

Europees modellenrecht

Daarnaast is er de Verordening Gemeenschapsmodellen. Op basis daarvan geniet men modelbescherming in de Europese lidstaten, OOK ALS MEN HET MODEL NERGENS INSCHRIJFT. Een ontwerper kan gedurende drie jaar vanaf de datum dat hij het model aan het publiek heeft aangeboden tegen namaakproducten optreden. Van een namaakproduct is géén sprake indien de nabootser kan aantonen dat hij onafhankelijk van het nagebootste model tot het ontwerp is gekomen. Wie dus een model heeft ontworpen doet er goed aan onafhankelijk het model, zijn naam en de datum vast te leggen. Doet de maker dit niet, dan doet mogelijk een te kwader trouw zijnde namaker dit wel.

 

Hoe werkt Meubel & Modellen Register?

Simpel. U stuurt een werktekening en/of foto van het model naar het Meubel & Modellen Register, ter registratie, Postbus 160, 2290 AD Wateringen, in een gesloten enveloppe (maximale afmeting 25 x 35,3 cm). U voorziet deze duidelijk van de afzendergegevens. De afzender dient de rechtspersoon of de natuurlijke persoon te zijn die het recht op het model bezit. In de meeste gevallen is dat uw onderneming. Voorzie ook de foto’s of tekening van uw firmastempel.

 

Wat doet het Meubel & Modellen Register?

Bij binnenkomst verzegelen en dateren wij uw zending, die ongeopend blijft. Wij sturen u per kerende post een registratienummer en een factuur. Zodra de registratiekosten zijn bijgeschreven wordt uw zending – ongeopend – opgenomen in het Meubel & Modellen Register. Ingangsdatum van de registratie is de datum van ontvangst van uw zending.

 

Wat kost een registratie in het Meubel & Modellen Register?

Abonnees van de Lakerveld Woonvakbladen (Vakblad voor de Woninginrichter, Vakweekblad Meubel, Vakblad Slapen, Parketblad en Home & Living) ontvangen € 100 korting op de registratiekosten ad € 134. Zij betalen dus slechts € 34. Registraties gelden voor vijf jaar, na afloop is er de mogelijkheid tot verlenging.

 

Wat heeft u er aan?

Hopelijk niets. Maar het komt vaak genoeg voor dat een model, zeker als het een succes is, geplagieerd wordt. Uw auteursrecht of uw eigendom van een model is dan door een neutrale instantie vastgelegd, op de datum dat wij uw model ontvingen. Met andere woorden: indien nodig zullen wij op uw verzoek, voor de rechter verklaren het model op de ontvangstdatum van u in depot verkregen te hebben.

 

Kort samengevat

  • U stuurt ons in een gesloten enveloppe, duidelijk voorzien van een afzenderadres, uw model in de vorm van ontwerp en/of foto. Adresgegevens: Meubel & Modellen Register, ter registratie, Postbus 160, 2290 AD Wateringen. Wanneer u abonnee bent, zorg er dan voor dat de naam en adresgegevens overeenstemmen met die van het abonnement.
  • U ontvangt het Meubel & Modellen Register registratienummer en een factuur, en maakt € 34 (abonnees) of € 134 (niet-abonnees) depotkosten over.
  • Wij nemen uw model op in het Meubel & Modellen Register.
  • Indien u geplagieerd wordt rapporteren wij uw depot op uw verzoek.
  • Vijf jaar na dato van registratie zullen wij u benaderen om te zien of de registratie verlengd moet worden.
  • Verlengingen gelden wederom voor vijf jaar. Na afloop zullen wij u opnieuw benaderen met de vraag of u uw registratie wilt verlengen.

 

Voor de volledigheid

Het Meubel & Modellen Register op zich biedt geen garantie voor bescherming. Dat hangt uiteindelijk af van de mate waarin uw model voldoet aan de Auteurswet of de Verordening Gemeenschapsmodellen.

Voor inschrijving van een Gemeenschapsmodel kunt u terecht bij het OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market) te Alicante. Daarnaast blijft er altijd de mogelijkheid uw ontwerp in de dienen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag.

 

Meer informatie over het Meubel & Modellen Register

Telefoon +31 (0)88 644 06 00
of stuur een e-mail aan de afdeling info@mijntijdschrift.com.

 

Inzendingen naar:

Meubel & Modellen Register
Ter registratie
Postbus 19949
2500 CX Den Haag